Huisartsenpraktijk
Blom

Verklaringen

Verklaringen

Medische verklaringen

Huisartsen mogen over bij hen ingeschreven patiënten geen medische verklaringen afgeven, zoals bijvoorbeeld in het geval van een annulering van een vakantie. Een huisarts kan wel informatie aan derden verstekken, maar deze procedure is gebonden aan een aantal strikte voorwaarden. Zo is er van u altijd schriftelijke toestemming nodig. De huisarts geeft met uw toestemming alleen informatie door aan andere medici, bijvoorbeeld aan bedrijfsartsen. Dus niet aan uw baas, verzekeringsmaatschappij etc.

Geen medische verklaringen

De KNMG (belangenvereniging van artsen) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat om te werken, een auto te besturen, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.

Dergelijke verklaringen mogen alleen afgegeven worden door een onafhankelijke arts (dus niet uw ‘eigen dokter’). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als het nodig is,kan die arts, met uw toestemming, nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

Reden voor dit standpunt

De belangrijkste reden voor dit standpunt is dat de KNMG het belangrijk vindt dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier, waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld ( bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van uw gezichtsvermogen etc.). Dit afschrift stuurt u dan aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Weigeringsbriefje

Om uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde weigeringsbriefje opgesteld. Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in vier talen; Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans.