Gezondheidscentrum Corlaer

Privacyreglement en klachtenregeling

Privacyreglement

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een overkoepelende organisatie van eerstelijns zorgverleners in Nijkerk. Wij verwerken diverse persoonsgegevens van onze cliënten. Dit is nodig voor een goede medische behandeling en financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Binnen ons centrum werken meerdere zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Dat zijn allemaal zelfstandige praktijken met hun eigen systemen en patiëntdossiers.
Dat betekent dat bij elke discipline waar u onder behandeling bent, of bent geweest, u een eigen dossier heeft. De zorgverlener van de desbetreffende discipline is verantwoordelijk voor dit dossier.

Stichting GC Nijkerk en de bij haar aangesloten zorgverleners verwerken uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • Voor zorgverlening
  • Voor kwaliteitsdoeleinden
  • Voor wetenschappelijk onderzoek en evaluaties (de gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele personen)

Uw gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden en alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.

Wij verplichten ons om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en deze op een correcte wijze en volgens de geldende wetgeving te behandelen. Wij en alle bij ons aangesloten zorgverleners verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Wet bescherming persoonsgegevens beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken om op een goede manier om te gaan met deze informatie. Naast deze algemene privacywet zijn er aparte regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere in de WGBO.

Onderzoek

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Stichting GC Nijkerk kent een strikt privacybeleid omtrent het aanleveren van persoonsgegevens. De onderzoekinstellingen ontvangen geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen meer informatie opvragen over de onderzoeken en ook een eventuele bezwaar laten registreren via het contactformulier op deze website.

Beveiliging en veiligheidsmaatregelen

Alle medewerkers van GC Nijkerk alsook van de zelfstandige praktijken zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang, alleen bevoegden hebben toegang tot uw gegevens. Tevens worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor een goede zorgverlening. Medische gegevens worden 15 jaar, conform de wettelijke termijn, bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Telefonie

Wij houden van alle ingaande en uitgaande telefoongesprekken telefoonlijsten bij met informatie over datum, tijdstip, duur, wachttijd en nummer. Daarnaast kunnen gesprekken worden opgenomen voor leerdoeleinden. De opgenomen gesprekken en telefoonlijsten worden maximaal 3 maanden bewaard.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

De zorgverleners (huisartsen, apothekers, medisch specialisten) maken gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand, ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Als u toestemming geeft, registreert uw huisarts of apotheek dit in uw dossier. Daarna meldt hij bij het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw gegevens opvragen via het LSP. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Als u nog geen toestemming hebt gegeven of uw toestemming intrekt, zijn uw medische gegevens niet beschikbaar via het LSP. Zorgverleners die gebruikmaken van het LSP, zoals een apotheek, een waarnemend huisarts (of in de toekomst de medisch specialist), kunnen bepaalde medische gegevens over u opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Zij zien dan uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast kunnen ze een overzicht zien van de medicijnen die u gebruikt.

Zorgverleners krijgen alleen toegang tot het LSP als zij gebruik maken van een UZI-pas. De UZI-pas bevat de elektronische identiteit van de pashouder en de relatie van de pashouder met de abonnee (huisartsenpraktijk). Het is net als het regulier paspoort een belangrijk en persoonsgebonden ‘waardedocument’.

Internet

Bij Stichting Gezondheidscentra Nijkerk  hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de disclaimer en cookiebeleid.

Uw rechten

U heeft rechten ten aanzien van uw medisch dossier alsook uw persoonlijke informatie. U heeft recht:

  • Om te weten of wij persoonsgegevens van u verwerken en met welke doeleinden.
  • Op inzage in en een kopie van alle gegevens die zijn verwerkt en verzameld, behoudens persoonlijke aantekeningen van de zorgverlener/huisarts.
  • Op veranderen, aanvullen of verwijderen van uw gegevens.
  • Op vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).

Rechten ouders

Ouders hebben in beginsel recht op informatie over de gezondheidstoestand en de behandeling van hun minderjarige kind. Dit hangt vooral samen met het feit dat zij toestemming moeten geven voor de behandeling van dat kind. Hiervoor is nu eenmaal relevante informatie nodig. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) onderscheidt echter een aantal situaties waarin voor de behandeling van een minderjarig kind géén toestemming van ouders is vereist.
Het betreft de volgende situaties:

  • spoedgevallen;
  • als het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam wordt geacht;
  • als het kind tussen de 12 en 16 jaar is en niet behandelen kennelijk ernstig nadeel voor het kind zou opleveren en/of het kind de behandeling, ondanks de weigering van de ouders, weloverwogen wenst.

In een spoedgeval worden ouders achteraf geïnformeerd. In de andere twee gevallen valt de basis onder het recht op informatie van de ouders weg en hoeven de ouders dus niet te worden geïnformeerd. Daarnaast kan de hulpverlener in uitzonderingsgevallen afzien van informatieverstrekking aan ouders op grond van ‘goed hulpverlenerschap’, bijvoorbeeld als het kind daar uitdrukkelijk om vraagt of als het informeren van de ouders duidelijk in strijd is met het belang van het kind. Gedacht kan ook worden aan de situatie dat de behandeling van het kind verband houdt met de problematische relatie met de ouders (bijvoorbeeld in geval van een psychiatrische behandeling) en informatieverstrekking aan de ouders een goede behandelrelatie in de weg zou staan.

Gezag één ouder

Na echtscheiding behouden beide ouders gelijke bevoegdheden over hun kinderen, tenzij de rechter het gezag slechts aan een van de ouders heeft toegewezen. De niet met het gezag belaste ouder heeft dan een recht op informatie over de kinderen met een beperktere strekking en omvang.
Maatgevend is dan dat die ouder zich op grond van die informatie een algemeen beeld moet kunnen vormen over de staat van opvoeding en gezondheid van de kinderen.

Vragen of klachten

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw medisch dossier kunt u terecht bij uw zorgverlener. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener.

Voor alle overige vragen of klachten met betrekking tot uw rechten en gegevens kunt u terecht bij de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk.

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
033 – 7210504
mail@gc-nijkerk.nl