Fysiotherapie praktijk Corlaer

Afspraak maken

Afspraak maken

Per telefoon

Bel ons voor een afspraak op: 033 7210 444
(08:30-17:00 uur)

Bellen

Per mail

Mail voor het maken van een afspraak naar: info@fysio-corlaer.nl

Mail

Aan de balie

U kunt een afspraak maken aan de balie op de 2e etage. Henri Nouwenstraat 18, Nijkerk.

Contactformulier

Vul onderstaand het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bent u nog niet bij ons bekend en belt u voor een eerste afspraak? Houd dan uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand houden voor het sneller invoeren van uw gegevens. 

Contactformulier

Tarieven en betalingsvoorwaarden

De tarievenlijsten hebben betrekking op de vrije tarieven die wij hanteren voor de behandelingen als wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar (zie hieronder) of wanneer u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent. Niet alle prestaties die wij kunnen declareren, zijn door alle zorgverzekeraars ingekocht. Ook gelden deze tarieven bij sommige restitutiepolissen. Wij adviseren u uw eigen polis na te gaan hoe de vergoeding is geregeld bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Onderstaand staan de tarieven die in rekening worden gebracht wanneer het ‘niet verzekerde’ zorg betreft. Vragen hierover kunt u stellen aan de assistente of informeer bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben alle, door de zorgverzekeraars aan ons aangeboden, contracten getekend.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie

U bent welkom bij ons zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 1 januari 2006.
Voor u zijn de volgende punten van belang om te weten:
De eerste afspraak bestaat uit een screening. Deze screening is een gesprek over het vaststellen van uw hulpvraag en het vaststellen van uw klacht en uw gezondheidsprofiel waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling wenselijk is.

 • Er vindt eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats tijdens de screening om te kijken of er een indicatie is voor verdere fysiotherapeutische behandeling.
 • De screening (incl. beperkt lichamelijk onderzoek) duurt ca. 30 minuten.
 • Er zijn kosten verbonden aan deze screening (zie tarievenlijst in de praktijk).
 • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten zelf dienen te betalen.
 • Voor uw verzekeraar telt deze screening als een behandeling en wordt als zodanig in mindering gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie.
 • Uw huisarts, wanneer u daar toestemming voor geeft, wordt door ons van de uitslag van de screening op de hoogte gebracht.
 • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is voor uw klacht zal er een nieuwe afspraak voor een behandeling volgen.
 • Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in onderling overleg bepaald tussen de screener en het fysiotherapeutisch team. Dit gebeurt op basis van welke behandelaar – het snelste – de best mogelijk gespecialiseerde behandeling van uw klachten op zich kan nemen.
 • U kunt natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar maken.

Uw gegevens worden genoteerd en vervolgens wordt er intern gekeken bij welke fysiotherapeut(e) u geplaatst kunt worden voor een (eventuele) screening, intake en onderzoek. U heeft voor de meeste indicaties geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig. Check hiervoor de specialisatie waarvoor u komt.

Als een afspraak niet door kan gaan, kunt u deze uiterlijk 24 uur voor de afgesproken behandeling, afzeggen. Dit kunt u doen door langs te komen of te bellen naar de praktijk. Indien er geen assistente is, kunt u het antwoordapparaat inspreken en een bericht achterlaten. U kunt ook een mail sturen. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen wij niet bij uw zorgverzekeraar declareren, echter, wij hebben wel tijd voor u gereserveerd. Een niet of niet tijdig afgezegde afspraak dient daarom door u zelf betaald te worden. U krijgt hiervoor dan een nota.

Binnen Fysiotherapiepraktijk Corlaer garanderen wij u een afspraak binnen 48 uur. Uitzonderingen daargelaten. Wanneer uw klachten zodanig zijn, laat u dit dan weten.

Huishoudelijk reglement Fysiotherapiepraktijk Corlaer

In de praktijk zijn altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig, daarom zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om verwarring, incidenten of -nog erger- ongelukken te voorkomen. Het doel is om zowel voor u als voor de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. U wordt verzocht de volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen, hierdoor kunnen. Fysiotherapiepraktijk Corlaer draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. Dit betekent dat als uw verzekering beperkte fysiotherapie vergoedt, u voor het meerdere van ons een rekening krijgt.
 • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Let op: Niet of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen wij niet bij uw zorgverzekeraar declareren, echter wij hebben wel tijd voor u gereserveerd. Daarom zijn wij genoodzaakt om de kosten voor deze behandeling bij u in rekening te brengen. Indien de praktijkassistente niet aanwezig is of in het weekend kan dat op het antwoordapparaat worden ingesproken (033 7210 444).
 • U dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen, zolang u binnen onze praktijk bent.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te (laten) verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
 • Bij parkeren van fiets of auto dit graag zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u of uw kind tijdens het wachten lectuur leest of speelgoed gebruikt wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de BHVers van Gezondheidscentrum Corlaer, het overige personeel en de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. 
 • Roken is nergens toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.
 • Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk bezoek.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan alstublieft aan een medewerker. 
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afsprakenkaartje mee. De therapeut kan daar dan ook de volgende afspraken op invullen. 
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen. 

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapiepraktijk Corlaer te Nijkerk

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut die in dienst is van of werkt namens de Praktijk.
 2. Betaling van onze factuur geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Dit kan door het volledige bedrag over te maken op onze bankrekening of door te pinnen in de Praktijk. U kunt niet contant afrekenen.
 3. Na het verstrijken van de betaaltermijn treedt verzuim in en staat het de Praktijk vrij om -zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is- incassomaatregelen te nemen. Naast het invorderen van de factuur heeft de Praktijk ook het recht om de wettelijke rente in te vorderen.
 4. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 5. Fysiotherapiepraktijk Corlaer maakt gebruik van de diensten van MediCas (www.medicas.net) voor incasso voor rekeningen die niet op tijd betaald worden. Zodra Fysiotherapiepraktijk Corlaer de incasso uit handen geeft aan MediCas prevaleren de betalingsvoorwaarden van MediCas (zie website MediCas, onder Betalingsvoorwaarden).
 6. Een afspraak dient minstens 24 uur van tevoren geannuleerd te worden (aan de balie bij de assistente, per telefoon of per e-mail). Als u een afspraak wilt afzeggen die op een werkdag na een officiele feestdag of na een zondag valt kunt u een voicemail bericht achterlaten bij onze praktijk. Mailen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het tijdstip van afbellen of mailen wordt gehanteerd om vast te stellen of de melding op tijd heeft plaatsgevonden.
 7. Afspraken welke niet worden nagekomen of afspraken die te laat geannuleerd zijn, worden in rekening gebracht. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen wij niet bij uw zorgverzekeraar declareren, echter wij hebben wel tijd voor u gereserveerd. Een niet of niet tijdig afgezegde afspraak dient daarom door u zelf betaald te worden (zie tarievenlijst). U krijgt hiervoor een factuur.

Betalingsvoorwaarden – 31 okt 2013 (bijlage 1.3.3 – HKZ)

Medicas B.V. Betalingsvoorwaarden

Medicas B.V. Postbus 6537 4802 HM Breda 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.
 2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
 3. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
 4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behan- deling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
 5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal€ 12,50 in rekening gebracht worden.
 6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
 7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht worden volgens de onderstaande tarieven (excl. BTW): 

– Minimumtarief € 40,-

– 15% over eerste € 2.500,-

– 10% over volgende € 2.500,-

– 5% over volgende € 5.000,-

– 1% over de volgende € 190.000,-

– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,- 

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.